Short Term Cover

Short Term Cover is een Tak 21-overlijdensverzekering bij een kortlopende lening, die een financiële bescherming biedt indien de verzekerde persoon overlijdt. De nog uitstaande schuld van de lening wordt in geval van overlijden van de verzekerde persoon immers geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Op die manier kan de overdracht van schulden aan de nabestaanden worden vermeden.

Waarborgen

Patronale Life waarborgt bij overlijden van de verzekerde een kapitaal gelijk aan het verzekerd kapitaal (formule vast kapitaal overlijden) of een kapitaal gelijk aan het bedrag van de niet-vervallen maandlasten (formule afnemend kapitaal overlijden).

Er is een aanvullende waarborg invaliditeit mogelijk. Hierbij waarborgt Patronale Life een kapitaal gelijk aan het bedrag van de niet vervallen maandlasten in geval de verzekerde volledigen blijvend invalide wordt (meer dan 66%).

Verzekerd Kapitaal

Het verzekerd kapitaal bedraagt minimaal 1.000 en maximaal 75.000 euro.

Premie

De verzekeringspremie is steeds eenmalig en bedraagt minimaal 37 euro.

De premie is afhankelijk van verschillende factoren waaronder de leeftijd van de verzekerde, het verzekerd kapitaal en de looptijd van het contract. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen rokers en niet-rokers.

Looptijd

De looptijd van de overeenkomst wordt vrij bepaald door de verzekeringsnemer maar stemt in principe overeen met de looptijd van de lening. De looptijd van de lening bedraagt minimaal 6 maanden en maximaal 12 jaar.

Onderschrijvingsleeftijd

  Waarborg overlijden Waarborg invaliditeit
De minimale leeftijd bij onderschrijving is: 18 jaar 18 jaar
De maximale leeftijd bij onderschrijving is: 70 jaar 50 jaar
De maximale leeftijd op eindvervaldag is: 75 jaar 60 jaar

Fiscaliteit

Short Term Cover is een niet-fiscaal contract. Er is dus steeds een premietaks van 2% verschuldigd.

Medische acceptatie

De verzekeringsnemer dient bij de aanvraag steeds de gezondheidsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Patronale Life kan steeds bijkomende informatie of bijkomende medische onderzoeken vragen.

Segmentatiecriteria

Om u een verzekeringspolis te kunnen aanbieden, moet Patronale Life het te verzekeren risico analyseren. Dit risico bepaalt immers of u een polis kan worden aangeboden en aan welke voorwaarden. Hiervoor worden enkele criteria gehanteerd, segmentatiecriteria genaamd. U vindt deze hiernaast.