Select+

Select+ is een Tak 21-overlijdensverzekering bij een hypothecaire lening, die een financiële bescherming biedt indien de verzekerde persoon overlijdt. De nog uitstaande schuld van de lening wordt in geval van overlijden van de verzekerde persoon immers geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Op die manier kan de overdracht van schulden aan de nabestaanden worden vermeden.

 

Opgelet: dit product is niet meer verkrijgbaar bij Patronale Life. De voorwaarden op het moment van onderschrijven van de polis blijven van kracht.

Waarborgen

Patronale Life waarborgt bij overlijden van de verzekerde de uitkering van het verzekerd kapitaal. Er zijn geen aanvullende waarborgen mogelijk.

Verzekerd Kapitaal

Het verzekerd kapitaal bedraagt minimaal 25.000 en maximaal 10.000.000 euro.

Het verzekerd kapitaal is verder vrij te bepalen door de verzekeringsnemer, maar kan in principe nooit meer bedragen dan het bedrag van de lening. Het neemt af tijdens de loop van het contract (proportioneel met de uitstaande schuld van de lening).

Premie

De verzekeringspremie wordt in één keer, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks betaald, naar keuze van de verzekeringsnemer.

De premie is afhankelijk van verschillende factoren waaronder de leeftijd van de verzekerde, het verzekerd kapitaal, de looptijd van het contract en de wijze van de premiebetaling. Daarenboven kunnen ook de gezondheid, het rookgedrag, de levensstijl, de financiële situatie, het beroep, gevaarlijke sporten of hobby’s en de verblijfplaats van de verzekerde een invloed hebben op het tarief.

Looptijd

De looptijd van de overeenkomst wordt vrij bepaald door de verzekeringsnemer maar stemt in principe overeen met de looptijd van de lening. De looptijd van de lening bedraagt minimaal 10 jaar en maximaal 35 jaar.

Onderschrijvingsleeftijd

 

minimum

maximum

De leeftijd bij onderschrijving is:

18 jaar

75 jaar

De leeftijd op eindvervaldag is:

/

85 jaar

Fiscaliteit

De standaard premietaks van 2,00% wordt verminderd tot 1,10% voor schuldsaldoverzekeringen die dienen tot het waarborgen van een hypothecaire lening om een onroerend goed te behouden of te verwerven. De taks wordt ook verminderd tot 1,10% in het kader van langetermijnsparen.

Medische acceptatie

De verzekeringsnemer dient bij de aanvraag steeds een gezondheidsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Patronale Life kan steeds bijkomende informatie of bijkomende medische onderzoeken vragen.

Segmentatiecriteria

Om u een verzekeringspolis te kunnen aanbieden, moet Patronale Life het te verzekeren risico analyseren. Dit risico bepaalt immers of u een polis kan worden aangeboden en aan welke voorwaarden. Hiervoor worden enkele criteria gehanteerd, segmentatiecriteria genaamd. U vindt deze hiernaast.