Patronale Life als duurzame investeerder

Als verzekeringsonderneming speelt Patronale Life een belangrijke rol in de economie en in het financiële stelsel. Patronale Life is zich ervan bewust dat zij vanuit haar positie een positieve impact op de maatschappij kan hebben door middel van duurzame en verantwoorde investeringen.

Duurzaam en verantwoord beleggen

Algemeen

Patronale Life tracht duurzaam en verantwoord te beleggen in financiële instrumenten (investeringen gedaan in het kader van spaarverzekeringen (tak 21, tak 26). Daarnaast belegt Patronale Life actief in dochterondernemingen die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen en een actieve rol spelen in de energie transitie die ons te wachten staat. Dit geldt onder meer voor Patronale Solar, Patronale Real Estate en Banimmo.

Wat betreft de investeringen in het kader van beleggingsverzekeringen (tak 23) houdt Patronale Life rekening met de ESG-principes. Binnen het aanbod van deze interne verzekeringsfondsen, zijn er verschillende opties die extra inzetten op duurzaamheid. De producten of fondsen die gewag maken van duurzaamheid door ecologische of sociale kenmerken te promoten of die duurzaamheid tot doel hebben, vermelden in hun prospectus of in hun precontractuele informatie (specifiek essentiële informatiedocument) de gegevens die specifiek vereist zijn door artikel 8 en 9 SFDR.

Uitsluiting van controversiële activiteiten

Patronale Life investeert niet in bepaalde landen, sectoren en activiteiten. De beperkingen zijn deels gebaseerd op wet- en regelgeving en deels op de eigen normen en waarden van Patronale Life.

Zo wordt uitgesloten rechtstreeks te beleggen in investeringen gerelateerd aan landen of verenigingen die voorkomen op de lijst van landen en verenigingen onder embargo[1] en investeringen gerelateerd aan landen zonder of met een lage belasting[2] (zogenoemde “belastingparadijzen”).

Daarnaast sluit Patronale Life rechtstreekse investeringen in de productie en handel van wapens, tabak, olie en steenkool en investeringen gerelateerd aan de seksindustrie uit.

Duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren

Patronale Life is als levensverzekeraar en uitgever van verzekeringsproducten met een beleggingscomponent, onderworpen aan de Europese Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (“SFDR”).

De SFDR schrijft voor dat Patronale Life haar klanten dient te informeren enerzijds over haar gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingsprocedure (artikel 3) en anderzijds over het al dan niet in aanmerking nemen van ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren (artikel 4).

Hoewel Patronale Life belang hecht aan duurzaam en verantwoord investeren (zoals wordt toegelicht in de paragraaf “duurzaam en verantwoord beleggen”) wenst zij op dit moment niet toe te lichten op welke manier zij duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingprocedure integreert, noch hoe zij ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt. Het begrip “duurzaamheidsrisico” omvat een breed spectrum aan risico’s en er is op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid vanuit wetgevend perspectief. 

Patronale Life neemt zich voor om dit naar de toekomst wel te doen en dat van zodra er een duidelijk kader wordt aangereikt middels om te beginnen de publicatie van de technische standaarden (“RTS”). Deze standaarden zullen immers indicatoren voorzien aan de hand waarvan de duurzaamheidsrisico’s kunnen gekwantificeerd worden.

Corporate governance

Patronale Life wordt maatschappelijk verantwoord bestuurd, waarbij transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid als kernwaarden centraal staan. Alle maatregelen worden genomen om de onderneming goed te besturen, zowel op financieel vlak als op gebied van deugdelijk bestuur en er wordt voorzien in doeltreffende interne controlesystemen.

Het beloningsbeleid van Patronale Life draagt bij tot een gezonde en efficiënte risicobeheersing. Het beleid voorziet in evenwichtige beloningen, waarbij naast financiële criteria ook rekening wordt gehouden met niet-financiële criteria voor het eventuele toekennen van aanzienlijke variabele verloningen. Deze niet-financiële criteria kunnen wat betreft duurzaamheid ook gekaderd worden in de geest van deugdelijk bestuur.

Integriteit en ethiek

Alle medewerkers van Patronale Life engageren zich om alle wettelijke en ethische normen na te leven die worden voorgeschreven in het integriteitsbeleid en gedragscode. Zij zetten zich dagelijks in om eerlijk en rechtvaardig om te gaan met elkaar en met klanten, maar ook met zakelijke relaties en alle andere mogelijke partijen. Gelijkheid, eerlijkheid, respect, beleefdheid en waardigheid zijn de belangrijkste waarden binnen Patronale Life.

Er wordt door Patronale Life grote waarde gehecht aan de vertrouwelijke behandeling van gegevens en tegelijk aan transparantie met betrekking tot onder meer belangenconflicten en inducements. 

Patronale Life tolereert geen enkele vorm van fraude, corruptie, oneerlijk of crimineel gedrag en iedere medewerker heeft de taak om vermoedens van fraude of corruptie te melden. Iedere medewerker van Patronale Life zet zich actief in om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen.

Ecologische voetafdruk

Patronale Life streeft ernaar haar ecologische voetafdruk te verkleinen. In het verleden werden al verschillende maatregelen hiertoe genomen, zoals de installatie van drinkwaterkranen op het kantoor en het voorzien van gezamenlijke sorteerafvalbakken.

Ook wat betreft woon-werkverkeer draagt Patronale Life haar steentje bij. Patronale Life moedigt haar medewerkers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer, door middel van een volledige terugbetaling van de abonnementskosten en promoot ook thuiswerk bij haar medewerkers zodoende het woon-werkverkeer in het algemeen trachten te verminderen. Daarnaast zullen alle bedrijfswagens die vanaf 2021 worden besteld, uitsluitend hybride en elektrische voertuigen zijn.

 

[1] Zie publicatie op de website van de FOD Economie voor de lijst van embargo’s

[2] Zie artikel 179 van het KB/WIB 92 voor de lijst van staten zonder of met een lage belasting